17 november 2017

Protokoll för styrelsemöte den 17 november 2017 kl. 17:30

Närvarande: Ebbe, Göran, Anders, Bernt, Kenneth, Bertil

1. Ordförande Kenneth Hansson öppnade mötet.

2. Kallelsen till mötet godkändes.

3. Mötet godkände dagordningen.

4. Göran Svensson valdes till sekreterare för mötet.

5. Bernt Frisk valdes till justerare för mötet.

6. Följande beslöts om aktiviteter för 2018:

– Årsmöte den 8 mars kl. 19:00 på Fregatten.

– Städdag i hamnen den 15 maj kl. 18:00

– Höstmöte den 18 oktober kl. 18:00 på Fregatten.

7. Utdelning av julutskick och inbetalningskort har genomförts av styrelsen.

8. Inkomna förslag från grupparbetet vid medlemsmötet den 19 oktober diskuterades.

9. Förslaget om grusning av grusplanen tas upp med Kommunen.

10. After work beslöts genomföras fredagar kl. 17-19 en gång i månaden från februari 2018.

11. Sjöbodarnas färg beslöts inte vara en fråga för föreningen. Frågan bordlades.

12. Brygga till Ramnered tas upp med Kommunen.

13. Frågan om fler sjöbodar bordlades.

14. Skyltar om var båtkärror ska ställas på sommaren tas upp med Kommunen.

15. Vi missar intäkter på 350 000 kr varje år på grund av outhyrda båtplatser. Frågan tas upp med Kommunen.

16. På pontonbrygga D håller Kommunen på att göra en bättre indelning efter behovet av större båtplatser.

17. Inget nytt om detaljplanen för Springet.

18. Frågan om boulebana vid vaktstugan utreds av Bertil Olsson.

19. Vi fastställde hyran av vaktstugan till 200 kr per dag och 400 kr per helg.

20. Nästa möte den 15 februari kl 18:00.

21. Mötet avslutades.

Sekreterare

………………………………………… Göran Svensson

Justering

…………………………………………. Bernt Frisk

19 okt 2017

 

Protokoll för medlemsmöte den 19 oktober 2017 kl. 19:00

 

34 medlemmar närvarade vid höstmötet.

 

 1. Ordförande Kenneth Hansson öppnade mötet.

 

 1. Kallelsen till mötet godkändes.

 

 1. Mötet godkände dagordningen.

 

 1. Kenneth Hansson valdes till ordförande för mötet.

 

 1. Göran Svensson valdes till sekreterare för mötet.

 

 1. Till justeringsmän för mötet valdes Ebbe Waller och Ove Albertsson.

 

 1. Kommundiskussioner

 

 • Vaktstugan ska ingå i den nya planen för Springet
 • Rampen ska göras om
 • Nya soptunnor ska komma upp: ej klart

 

 1. Vaktstugan
 • Stugan är målad
 • Luft/luft-pump är installerad
 • Va och avlopp utreds
 • Stugan uthyres, 20 kvadratmeter

 

 1. Därefter följde grupparbete med medlemmarna.

Följande förslag kom in från grupparbetena:

 • Grusplanen Ramnered ska grusas
 • Vaktstugan after-work kl. 18-19 varje fredag
 • Ska vi börja färgsätta sjöbodarna i Springet såsom i Smögen: grönt, gult, blått och rött
 • Bryggor vid Ramnered till badet
 • Sjöbodar vid Tången
 • Skyltar om kärrorna ska flyttas, annars en kostnad på 400 kr per år
 • Vi missar intäkter på 350.000 kr per år på att ett antal båtplatser inte hyrts ut
 • Ponton D ska gås igenom om ny indelning
 • Detaljplanen om Springet. Vad blev det av den?
 • Boule-bana vid Vaktstugan
 • Uthyrning av Vaktstugan, 200 kr per dag, 400 kr per helt

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Sekreterare

 

 

…………………………………………

Göran Svensson

 

Justering

 

 

…………………………………………                       ……………………………………..

Ebbe Waller                                                                   Ove Albertsson

 

 

 

16 maj 2017

Protokoll från styrelsemöte den 18 april 2017

Närvarande: Kenneth Hansson, Anders Olsson, Ebbe Waller, Mats Henriksson, Uno Puhasmägi, Göran Svensson.

 1. Ordföranden öppnade mötet.

 

 1. Uno Puhäsmägi valdes till justeringsman.

 

 1. Föregående protokoll redovisades justerat och klart.

 

 1. Städdagen den 26 maj kl 18:00:Kenneth ordnar containrar via kommunen. Anders fixar räkor.

 

 1. Fonderna: Mötet beslöt att göra följande prioriteringar

 

 • Rampen är prioritet 1
 • Va-anslutning av vaktstugan är prioritet 2
 • Belysning påp grusplanen är prioritet 3
 • Fler tunnor är prioritet 4

Kenneth och Anders tar upp dessa investeringsförslag med kommunen.

 1. Anders och Uno tar upp frågan om dålig beläggning på båtplatserna med kommunen.
 2. Hemsidan: Vi beslöt att ha kvar hemsidan och Göran tar kontakt med dataföretaget för att få bort skadlig kod.
 3. Tvätt av bryggor: Ebbe håller i tvättningen av de fasta bryggorna i den ordning som behövs.
 4. Vaktstugan: Stugan måste tvättas och målas. Det beslöts att stugan ska målas efter semestern, den 27 och 28 augusti avsattes. 1 och 2 september är reservdagar.
 5. Bygglov: Anders ska återigen ta upp frågan om permanent bygglov för stugan med kommunen.
 6. Det beslutades att Anders som kassör ska få en dosa till kontot så att han enklare kan administrera föreningens kostnader.

 

 1. Det beslöts att en kontaktperson för båtförsäkringar avskaffas då det inte finns något behov.

 

 1. Nästa möte den 16 maj kl 19:00.

 

 

 

Protokoll för styrelsemöte 2017-05-16 kl. 19:00

 

Närvarande: Kenneth, Ebbe, Mats, Bernt, Göran, Anders. Uno och Bertil var ej närvarande.

 

 1. Ordföranden öppnade mötet.
 2. Ebbe Waller valdes till justeringsman.
 3. Föregående protokoll gicks igenom utan anmärkningar.
 4. Städdagen den 26 maj: Kenneth ordnar containrar, säckar och dryck. Anders ordnar räkor.
 5. Uthyrning av vaktstugan: Styrelsen beslöt att för medlemmar gäller 200 kr per dag och 400 kr per helg. Icke medlemmar 300 kr per dag och 500 kr per helg.
 6. Vi beslöt att Göran ska sätta hemsidan i ordning.
 7. Brygga A och B är tvättade av Ebbe.
 8. Bygglov för vaktstugan är på gång. Anders har kontakt med kommunen.
 9. Vi har fått intäkter för landförvaringen för 57-58 båtar som Mats har ordnat.
 10. Det beslöts att höstmötet för medlemmar ska hållas den 19 oktober kl. 19:00 på Fregatten.
 11. Nästa styrelsemöte är den 5 september kl. 19:00.

 

 

Vid protokollet                                                              Justeras

 

 

………………………………………..                         ………………………………………

Göran Svensson, sekreterare                                          Ebbe Waller

 

 

18 april 2017

Protokoll från styrelsemöte den 18 april 2017

Närvarande: Kenneth Hansson, Anders Olsson, Ebbe Waller, Mats Henriksson, Uno Puhasmägi, Göran Svensson.

 1. Ordföranden öppnade mötet.

 

 1. Uno Puhäsmägi valdes till justeringsman.

 

 1. Föregående protokoll redovisades justerat och klart.

 

 1. Städdagen den 26 maj kl 18:00:Kenneth ordnar containrar via kommunen. Anders fixar räkor.

 

 1. Fonderna: Mötet beslöt att göra följande prioriteringar

 

 • Rampen är prioritet 1
 • Va-anslutning av vaktstugan är prioritet 2
 • Belysning påp grusplanen är prioritet 3
 • Fler tunnor är prioritet 4

Kenneth och Anders tar upp dessa investeringsförslag med kommunen.

 1. Anders och Uno tar upp frågan om dålig beläggning på båtplatserna med kommunen.
 2. Hemsidan: Vi beslöt att ha kvar hemsidan och Göran tar kontakt med dataföretaget för att få bort skadlig kod.
 3. Tvätt av bryggor: Ebbe håller i tvättningen av de fasta bryggorna i den ordning som behövs.
 4. Vaktstugan: Stugan måste tvättas och målas. Det beslöts att stugan ska målas efter semestern, den 27 och 28 augusti avsattes. 1 och 2 september är reservdagar.
 5. Bygglov: Anders ska återigen ta upp frågan om permanent bygglov för stugan med kommunen.
 6. Det beslutades att Anders som kassör ska få en dosa till kontot så att han enklare kan administrera föreningens kostnader.

 

 1. Det beslöts att en kontaktperson för båtförsäkringar avskaffas då det inte finns något behov.

 

 1. Nästa möte den 16 maj kl 19:00.

 

 

2 mars 2017 årsmöte

Protokoll från årsmöte den 2 mars 2017

25 personer var närvarande på mötet

 1. Mötet öppnades.
 2. Kallelsen godkändes.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Lennart Karlsson.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Göran Svensson.
 6. Till justeringsmän valdes Kent och Anders.
 7. Verksamhetsberättelsen för 2016 redovisades, se bilaga.
 8. Ekonomisk redogörelse för 2016 redovisades, se bilaga
 9. Revisionsberättelse för 2016 föredrogs.
 10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.
 11. Val av styrelse för 2017

Ordförande 1 år Kenneth Hansson

Ledamot 2 år Bernt Frisk

Ledamot 2 år Uno Puramäki?

Ledamot 1 år Göran Svensson

Kvar på 1 år är: Ebbe, Mats, Bertil och Anders.

Till valberedning valdes ordinarie 1 år Bengt Albertsson och Kjell Wallberg

Till revisorer för 1 år valdes Morgan Hjälte och Elving Andersson

Suppleant 1 år Lars Persson

 1. Leif Bengtsson höll ett intressant föredrag om galvaniska strömmar mellan olika metaller som kan uppstå i en båt. För att förhindra detta sätter man in en zinkanod som bryts ner i stället för andra båtdetaljer. Man ska se upp med vilken zinkanod man köper, en billig variant kan innehålla föroreningar som gör att den inte fungerar som den ska.
 2. I brygg- och landavtalet med kommunen finns det idag ca 660.000:- i medel för åtgärder i hamnen. Det krävs dock enighet mellan kommunen och föreningen för att kunna disponera pengarna.
 3. Övriga frågor

Det föreslogs från mötet att rampen skulle repareras och att en bättre belysning sätts upp på grusplanen.

 1. Mötet avslutades.

Sekreterare

………………………………………………….

Göran Svensson

Justeringsmän

………………………………………………………        ……………………………………………………..

Kent                                                             Anders

 

 

 

 

 

7 mars 2017

Protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2017

Närvarande: Kenneth Hansson, Anders Olsson, Bernt Frisk, Ebbe Waller, Mas Henriksson, Uno Puhasmägi, Göran Svensson. Föreningen har nu 240 betalande medlemmar.

 1. Mötet öppnades av ordförande Kenneth Hansson.
 2. Uno valdes till justeringsman.
 3. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Göran Svensson sekreterare, Anders Olsson kassör, Uno Puhasmägi vice kassör, Mats Henriksson vice ordförande, Bernt Frisk vice sekreterare, Ebbe Waller och Bertil Olsson ledamöter.
 4. Styrelsen beslöt att Kenneth Hansson och Anders Olsson var för sig eller tillsammans disponerar föreningens konto på SE-Banken.
 5. Nästa möte den 18 april kl. 19:00.
 6. Mötet avslutades.

 

Sekreterare

 

…………………………………………………………

Göran Svensson

 

Justeringsman

 

…………………………………………………………

Uno Puhasmägi