17 november 2017

Protokoll för styrelsemöte den 17 november 2017 kl. 17:30

Närvarande: Ebbe, Göran, Anders, Bernt, Kenneth, Bertil

1. Ordförande Kenneth Hansson öppnade mötet.

2. Kallelsen till mötet godkändes.

3. Mötet godkände dagordningen.

4. Göran Svensson valdes till sekreterare för mötet.

5. Bernt Frisk valdes till justerare för mötet.

6. Följande beslöts om aktiviteter för 2018:

– Årsmöte den 8 mars kl. 19:00 på Fregatten.

– Städdag i hamnen den 15 maj kl. 18:00

– Höstmöte den 18 oktober kl. 18:00 på Fregatten.

7. Utdelning av julutskick och inbetalningskort har genomförts av styrelsen.

8. Inkomna förslag från grupparbetet vid medlemsmötet den 19 oktober diskuterades.

9. Förslaget om grusning av grusplanen tas upp med Kommunen.

10. After work beslöts genomföras fredagar kl. 17-19 en gång i månaden från februari 2018.

11. Sjöbodarnas färg beslöts inte vara en fråga för föreningen. Frågan bordlades.

12. Brygga till Ramnered tas upp med Kommunen.

13. Frågan om fler sjöbodar bordlades.

14. Skyltar om var båtkärror ska ställas på sommaren tas upp med Kommunen.

15. Vi missar intäkter på 350 000 kr varje år på grund av outhyrda båtplatser. Frågan tas upp med Kommunen.

16. På pontonbrygga D håller Kommunen på att göra en bättre indelning efter behovet av större båtplatser.

17. Inget nytt om detaljplanen för Springet.

18. Frågan om boulebana vid vaktstugan utreds av Bertil Olsson.

19. Vi fastställde hyran av vaktstugan till 200 kr per dag och 400 kr per helg.

20. Nästa möte den 15 februari kl 18:00.

21. Mötet avslutades.

Sekreterare

………………………………………… Göran Svensson

Justering

…………………………………………. Bernt Frisk

Lämna ett svar