Protokoll från medlemsmöte den 23 oktober 2014

1.  Mötet öppnades.

2.  37 medlemmar närvarade.

3.  Kallelsen till mötet godkändes.

4.  Dagordningen godkändes.

5.  Till ordförande valdes Lennart Johansson och Göran Svensson till sekreterare.

6.  Till justeringsmän valdes Ebbe och Mats.

7.  Inventering av båtplatser: Lennart informerade om sommarens arbete.

8.  Tomas Andersson, polis i Lysekil, informerade om båtsamverkan. 2010 började projektet mot motorbåtsstölder och arbetet bedrivs genom spaning och båtsamverkan med båtklubbar samt samverkan med  larmföretaget som är försäkringsbolagens företag för att återta stulet gods.

Där båtsamverkan har etablerats upphör  normalt stölderna. 50-60% av stölderna sker av utländska ligor. 46 stölder av material i båtar har skett i Bohuslän i sommar. Klockan 22.00-02.00 är hetaste tiden. 15 båtstölder har skett i  Sotenäs i sommar. Särskilt utsatt har Ulebergshamn varit.

9.  Mötet avslutades och sedan avnjöts Solveigs smörgåstårta.

 

Justeras

 

…………………………………………………………………..      …………………………………………………….

Ebbe                                                                              Mats

Protokoll från Styrelsemöte den 24 augusti 2014

1.  Mötet öppnades.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Justeringsmän utsågs: Ebbe och Ingmar

4.  Tidigare mötesprotokoll justerades.

5.  Frågan om medlemskort i VFB diskuterades. Det beslöts dock att vi inte var intresserade.

6.  Inventering av bryggor: En mall lämnades ut till alla.

7.  Datum för medlemsmöte bestämdes till den 23 oktober och polismannen Tomas Andersson kommer att informera om båtsamverkan.

8.  Övriga frågor

Det danska systemet med röd och grön bricka vid båtplatsen som visar om det är ledig eller ej ska tas upp med kommunen.

Önskemål finns om att vi ska sätta upp en flagga vid gårdsplanen samt vid vändplanen.

 

Justeras

 

—————————————————            ———————————————–

Ebbe                                                                  Ingmar

Protokoll från styrelsemöte den 23 juni 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets båtförening den 23 juni  2014 i Vaktstugan.

Närvarande: Ebbe, Lennart, Christina, Bernt, Anders, Bertil, Göran

1.  Inventeringen av båtplatserna har påbörjats och skall upprepas några gånger under sommaren.

2.  Som kontaktpersoner för båtsamverkan med polisen utsågs: Bertil Olsson och Göran Svensson.

Nästa möte den 24 augusti.

Göran Svensson

Sekreterare

Justering:

Ebbe Wall                          Bertil Olsson

Protokoll för styrelsemöte 2 juni 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets Båtförening den 2 juni 2014

Närvarande: Lennart, Ingemar, Ebbe, Bertil, Bernt, Anders och Christina

1.  Ordförande förklarade mötet för öppnat.

2.  Dagordningen godkändes.

2a. Då Göran ej är närvarande, valdes Christina till sekr.

3.  Till justeringsmän valdes Ingemar och Ebbe.

4.  Föregående mötesprotokoll kunde inte justeras då Göran ej var närvarande.

5.  Info från kommunen: Skyltar om kvarliggande båtar är svårt att få igenom. Vi får mata kommunen med mail om att det ligger båtar kvar.

6.  Inventering av båtplatser: Vi har fått en tjock pärm med dessa av Annika. Beslutades att vi delar upp oss för en inventering och att vi försöker träffas om tre veckor igen för utvärdering. Uppdelningen ser ut som följer:

Fast brygga A, B, C, D:  Ebbe och Lennart

Ponton A: Ingemar

Ponton B: Ingemar

Ponton C: Anders

Ponton D: Bertil

Ponton E: Mats

Ponton F: Göran

Ponton G: Bernt

7.  Övriga frågor: Bertil tog upp om vi ska driva ”båtsamverkan”. Lennart kollar upp detta med polis och fick ett tel.nr att kontakta för ytterligare info.

8.  Mötet avslutades.

Vid protokollet

Christina Karlsson

Justerare:

 

Ingemar Lillieblad                                 Ebbe Waller

Protokoll styrelsemöte 11 maj 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets Båtförening i Vaktstugan den 11 maj 2014

Närvarande: Bernt, Ingemar, Mats, Lennart, Christina, Ebbe och Anders

1.  Lennart förklarade mötet för öppnat och hälsade Anders välkommen i gänget.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Till justeringsmän utsågs Ingemar och Ebbe.

4.  Föregående mötesprotokoll justerades.’

5.  Konstituering. Då styrelsen består av samma personer fortsätter vi som tidigare.

6.  Kontakter med kommunen.

Lennart har varit i kontakt med Ann-Marie Erlandsson och bett att få ut listor på båtplatser och dess ägare i Springethamnen. Har även mailat Daniel om att det är OK med 3 containrar även i år.

7.  Hemsidan ska vara OK igen.

Mats har lämnat lista på ca 70 st landförvaringsbåtar till Annika. Önskemål från vår sida om att det kommer upp skyltar om att alla måste namna sina båtar, annars  kommer en extraavgift att uttas och att det även sätts upp lappar på de båtar som ej är borttagna senast den 1/6 om att de kommer att transporteras till tippen och att man där får lösa ut sin båt. Lennart mailar Ann-Marie om detta.

8.  Mötet avslutades.

Vid protokollet

 

Christina Karlsson

Justerare:

 

_______________________________      _________________________________

Ingemar Lillieblad                                     Ebbe Waller