2 mars 2017 årsmöte

Protokoll från årsmöte den 2 mars 2017

25 personer var närvarande på mötet

 1. Mötet öppnades.
 2. Kallelsen godkändes.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes Lennart Karlsson.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Göran Svensson.
 6. Till justeringsmän valdes Kent och Anders.
 7. Verksamhetsberättelsen för 2016 redovisades, se bilaga.
 8. Ekonomisk redogörelse för 2016 redovisades, se bilaga
 9. Revisionsberättelse för 2016 föredrogs.
 10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.
 11. Val av styrelse för 2017

Ordförande 1 år Kenneth Hansson

Ledamot 2 år Bernt Frisk

Ledamot 2 år Uno Puramäki?

Ledamot 1 år Göran Svensson

Kvar på 1 år är: Ebbe, Mats, Bertil och Anders.

Till valberedning valdes ordinarie 1 år Bengt Albertsson och Kjell Wallberg

Till revisorer för 1 år valdes Morgan Hjälte och Elving Andersson

Suppleant 1 år Lars Persson

 1. Leif Bengtsson höll ett intressant föredrag om galvaniska strömmar mellan olika metaller som kan uppstå i en båt. För att förhindra detta sätter man in en zinkanod som bryts ner i stället för andra båtdetaljer. Man ska se upp med vilken zinkanod man köper, en billig variant kan innehålla föroreningar som gör att den inte fungerar som den ska.
 2. I brygg- och landavtalet med kommunen finns det idag ca 660.000:- i medel för åtgärder i hamnen. Det krävs dock enighet mellan kommunen och föreningen för att kunna disponera pengarna.
 3. Övriga frågor

Det föreslogs från mötet att rampen skulle repareras och att en bättre belysning sätts upp på grusplanen.

 1. Mötet avslutades.

Sekreterare

………………………………………………….

Göran Svensson

Justeringsmän

………………………………………………………        ……………………………………………………..

Kent                                                             Anders

 

 

 

 

 

Lämna ett svar