Stadgar

Stadgar för Springets Båtförening

1

Föreningen är en ideell förening och är öppen för alla som innehar sjöbod,bryggplats eller     vinteruppläggningsplats i Springets hamn och som vill verka för en bättre båtkultur inom Springets   område.

2

Rösträtt har alla som är med i föreningen.

3

Styrelsen skall ha 8 ordinarie ledarmöter inklusive ordföranden.

4

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att sköta de löpande ärendena och att förbereda medlemsmöten.

5

Föreningens medlemsmöte är högsta beslutande organ.

6

Minst två medlemsmöten skall hållas årligen, varav en ena, årsmötet skall hållas under det första kvartalet. Ett annat möte skall hållas på hösten senast den 31 oktober.

Årsmötet väljer styrelsen och utser 2 revisorer.

Den nya styrelsen skall tillträda efter årsmötet.

7

Medlemsavgift skall betalas av varje medlem. Avgiftens storlek bestämmes av årsmötet.

8

Styrelsen sätter upp dagordning för medlemmsmötena. Enskild medlem kan dessutom ta upp andra frågor.

9

Styrelsen kan kalla till medlemsmöte när så erfodras.

10

Medlem som ej erlägger medlemsavgift/eller ej följer föreningens beslut och stadgar skall uteslutas ur föreningen.

11

Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till läkare utan gränser och sjöräddningsstationen på Smögen