Stadgar

STADGAR
Stadgar för Springets Båtförening
1
Föreningen är en ideell förening och är öppen för alla som innehar sjöbod,bryggplats
eller     vinteruppläggningsplats i Springets hamn och som vill verka för en bättre
båtkultur inom Springets  område.
2
Rösträtt har alla som är med i föreningen.
3
Styrelsen ska ha 7 ordinarie ledamöter inklusive ordföranden.
4
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att vara länk mellan medlemmar och kommunen
gällande hamn/hamnområdes utformning, trivsel och trygghetsamt sköta löpande
ärenden och förbereda medlemsmöten.
5
Föreningens medlemsmöten är högsta beslutande organ.
6
Minst två medlemsmöten ska hållas årligen, varav årsmötet ska hållas under det
första kvartalet. Ett annat möte ska hållas på hösten senast den 31 oktober.
Årsmötet väljer ordförande, styrelse, revisorer,valberedning samt beslutar om
styrelsearvoden och stadgeändringar .
Medlemsmöte på hösten beslutar om medlemsavgift
Den nya styrelsen ska tillträda efter årsmötet.
7
Medlemsavgift ska betalas av varje medlem. Som medlem räknas även övrig
familjemedlem boende i samma bostad.

8
Styrelsen sätter upp dagordning för medlemsmötena. Enskild medlem kan dessutom
ta upp andra frågor.
9
Styrelsen kan kalla till medlemsmöte när så erfodras.
10
Medlem som ej erlägger medlemsavgift/eller ej följer föreningens beslut och stadgar
ska uteslutas ur föreningen.
11
Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till läkare
utan gränser och sjöräddningsstationen på Smögen