Årsmöte 5 mars 2015

Protokoll från Årsmöte 5 mars 2015

1. Mötets öppnande

 

2. Dagordningen godkändes

 

3. Närvarande: 38 medlemmar

 

4. Till justerare för mötesprotokollet utsågs Ingemar och Ebbe, till ordförande för mötet utsågs Lennart och till sekreterare Göran.

 

5. Verksamhetsberättelsen för år 2014 föredrogs och godkändes av mötet.

 

6. Ekonomin för föreningen för år 2014 föredrogs: 105000 kr finns i landförvaringsfonden och 350000 kr finns i bryggavtalet. Föreningens resultat för år 2014 blev 12670 kr.

 

7. Revisionsberättelsen för år 2014 föredrogs och godkändes.

 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

9. Styrelsearvodena beslöts höjas enligt förslag av styrelsen.

 

10. Val av styrelse för 2015:

 

  1. Till ordförande för 1 år valdes Lennart Karlsson
  2. Till ledamot för 2 år valdes Ingemar Lillieblad
  3. Till ledamot för 2 år valdes Göran Svensson
  4. Till ledamot för 2 år valdes Bernt Frisk
  5. Till ledamot för 2 år valdes Christina Karlsson
  6. Ebbe Waller, Mats Henriksson och Bertil Olsson kvarstår på ett år samt adjungerad Anders Olsson.
  7. Bengt A och Kjell W valdes till valberedningen.
  8. Morgan H och Elving A valdes till revisorer och Lars P som suppleant.

 

11. Medlemsavgiften för 2016  höjs med 100 kr. Detta för att möta upp

kommande höjningar från SBU/VBF. Medlemskapet ska, efter höjningen av

medlemsavgiften, betraktas som ett familjemedlemsskap.

 

12. Elen på bryggorna kommer att vara avstängd mellan 1/11 till 31/3.

 

13. Årsmötet avslutades.

 

14. Sedan höll Tony Åsberg från Räddningstjänsten ett intressant föredrag om farorna och hoten runt båtlivet. Bland annat berättade han att det finns en inbyggd släckanläggning i Smögenbryggan för att kunna släcka en ev båtbrand snabbt. Vanligaste orsakerna till brand är förångat bränsle, dåliga elinstallationer och gasol som inte vädras ut. Fr o m 1 april införs krav på tömning av båttoaletter i land och i vår kommun  kommer det att finnas stationer vid Guleskär och på Hovenäset.

 

Vid protokollet

 

 

……………………………………

Göran Svensson

 

Justeras

 

 

…………………………………….     ………………………………….

Ingemar Lillieblad                                 Ebbe Waller