Protokoll styrelsemöte 11 maj 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets Båtförening i Vaktstugan den 11 maj 2014

Närvarande: Bernt, Ingemar, Mats, Lennart, Christina, Ebbe och Anders

1.  Lennart förklarade mötet för öppnat och hälsade Anders välkommen i gänget.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Till justeringsmän utsågs Ingemar och Ebbe.

4.  Föregående mötesprotokoll justerades.’

5.  Konstituering. Då styrelsen består av samma personer fortsätter vi som tidigare.

6.  Kontakter med kommunen.

Lennart har varit i kontakt med Ann-Marie Erlandsson och bett att få ut listor på båtplatser och dess ägare i Springethamnen. Har även mailat Daniel om att det är OK med 3 containrar även i år.

7.  Hemsidan ska vara OK igen.

Mats har lämnat lista på ca 70 st landförvaringsbåtar till Annika. Önskemål från vår sida om att det kommer upp skyltar om att alla måste namna sina båtar, annars  kommer en extraavgift att uttas och att det även sätts upp lappar på de båtar som ej är borttagna senast den 1/6 om att de kommer att transporteras till tippen och att man där får lösa ut sin båt. Lennart mailar Ann-Marie om detta.

8.  Mötet avslutades.

Vid protokollet

 

Christina Karlsson

Justerare:

 

_______________________________      _________________________________

Ingemar Lillieblad                                     Ebbe Waller

Lämna ett svar