Protokoll för styrelsemöte 2 juni 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets Båtförening den 2 juni 2014

Närvarande: Lennart, Ingemar, Ebbe, Bertil, Bernt, Anders och Christina

1.  Ordförande förklarade mötet för öppnat.

2.  Dagordningen godkändes.

2a. Då Göran ej är närvarande, valdes Christina till sekr.

3.  Till justeringsmän valdes Ingemar och Ebbe.

4.  Föregående mötesprotokoll kunde inte justeras då Göran ej var närvarande.

5.  Info från kommunen: Skyltar om kvarliggande båtar är svårt att få igenom. Vi får mata kommunen med mail om att det ligger båtar kvar.

6.  Inventering av båtplatser: Vi har fått en tjock pärm med dessa av Annika. Beslutades att vi delar upp oss för en inventering och att vi försöker träffas om tre veckor igen för utvärdering. Uppdelningen ser ut som följer:

Fast brygga A, B, C, D:  Ebbe och Lennart

Ponton A: Ingemar

Ponton B: Ingemar

Ponton C: Anders

Ponton D: Bertil

Ponton E: Mats

Ponton F: Göran

Ponton G: Bernt

7.  Övriga frågor: Bertil tog upp om vi ska driva ”båtsamverkan”. Lennart kollar upp detta med polis och fick ett tel.nr att kontakta för ytterligare info.

8.  Mötet avslutades.

Vid protokollet

Christina Karlsson

Justerare:

 

Ingemar Lillieblad                                 Ebbe Waller

Lämna ett svar