Protokoll från Styrelsemöte den 24 augusti 2014

1.  Mötet öppnades.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Justeringsmän utsågs: Ebbe och Ingmar

4.  Tidigare mötesprotokoll justerades.

5.  Frågan om medlemskort i VFB diskuterades. Det beslöts dock att vi inte var intresserade.

6.  Inventering av bryggor: En mall lämnades ut till alla.

7.  Datum för medlemsmöte bestämdes till den 23 oktober och polismannen Tomas Andersson kommer att informera om båtsamverkan.

8.  Övriga frågor

Det danska systemet med röd och grön bricka vid båtplatsen som visar om det är ledig eller ej ska tas upp med kommunen.

Önskemål finns om att vi ska sätta upp en flagga vid gårdsplanen samt vid vändplanen.

 

Justeras

 

—————————————————            ———————————————–

Ebbe                                                                  Ingmar

Lämna ett svar