Styrelsemöte 13 september 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets Båtförening den 13 september 2016 Vaktstugan

 

Närvarande: Lennart, Ingemar, Mats, Bertil, Christina, Anders och Bernt.

 

Frånvarande: Ebbe och Göran

 

§ 1. Ordförande Lennart hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

§ 2. Förslag till dagordning godkändes.

 

§ 3. Till sekreterare för dagens protokoll valdes Bernt.

 

§ 4. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingemar och Bertil.

 

§ 5. Inventeringen av båtplatser genomgicks.  Antalet båtplatser som inte har

kontrakt, är stort. Styrelsen beslöt att överlämna inventeringslistan till

ansvarig på Sotenäs kommun.

 

§ 6. Styrelsen beslöt att medlemsmöte skall hållas den 20 oktober 2016 klockan

19.00 på Fregatten.

 

§ 7. Bertil tog upp frågan om möjlighet att inköpa en hjärtstartare. Styrelsen

undersöker.

§ 8. Då dagordningen var genomgången, tackade ordföranden för visat

Intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Bernt                                                                    Lennart

Sekreterare                                                         Ordförande

 

Justerare

 

Ingemar                                                                Bertil

Lämna ett svar