Protokoll styrelsemöte 9 feb 2014

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkänndes

3. Till justerare utsågs Bertil och Ingmar

4. Lennart och Ingmar har haft möte med kommunen och ny kontaktperson för hamnen är Ann-Mari Erlandsson för oss.

Tre frågor ställdes och nedan svaren:

A)  Behovet av en spolplatta vid kranen på Springet.

Svar: Skall byggas i mitten av augusti.

B) Störande ljud från master i hamnen vid blåst.

Svar: Reglerna är att båtarna skall mastas av.

C) Fiskebåtar har ställts upp på kommunens mark vid landförvaringen.

Svar: Inga besked.

5. En inventering av båtplatserna kommer att ske under maj/juni 2014.

6. Övrigt: Avdrag för arbete av styrelsen har skett på 2014 års båtplatsavgift.

En påminnelse om hamnstädningen fredagen den 23 maj kl 18:00 finns på hemsidan.

7. Mötets avslutande.

Göran  Svensson sekreterare

Justerare:

 

Ingemar Lillieblad                  Bertil Olsson

Lämna ett svar