Styrelsemöte 1 febuari 2015

Närv.: Lennart, Christina, Bernt, Ebbe, Bertil, Ingemar och Anders.
Båtförening  2015-02-01
Protokollsanteckningar från styrelsemöte med Springets

§  1. Ordföranden förklarade mötet för öppnat

§  2. Dagordningen godkändes.

§  3. Ebbe och Ingemar utsågs till justeringsmän.

§  4. Justering av föregående mötesprotokoll kunde inte göras då sekr. ej var närvarand

§  5. Landförvaring 2014 fick vi också hoppa över då Mats är på semester.

§  6. Brygginventeringen är gjord och det är bara Anders som inte inkommit ännu. Kommer

§  7. Styrelsearvode. Ska vi be att få höja arvodet på årsmötet. Förslag: en höjning med 100.-
per ledarmot höjning 300.- till ordföranden, sekreteraren och kassören. Landförvaringsansvarige

också en höjning med 300 kronor.

§  8. Föredragshållare på årsmötet föreslogs att höra med Tony Åsberg.

§  9. Att ta upp vid årsmötet, elen, avstängning, disciplin vid användande mm.

§ 10. Övriga frågor. Kolla slutbevis på vaktstugan. Behövs om vi ska försöka installera vatten och avlopp. Anders erbjöd sig

att ordna detta.

Berörs ämnet landförvaring på andra platser än våra egna. Viktigt att alla i kommunen betalar.

Tömningspump. För närvarande ett enda stort frågetecken

§ 11. Mötet avslutades

 

Christina Karlsson Ingemar Lillieblad och Ebbe Waller
Vid protokollet Justerare

Lämna ett svar