Protokoll för styrelsemöte 2 juni 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets Båtförening den 2 juni 2014

Närvarande: Lennart, Ingemar, Ebbe, Bertil, Bernt, Anders och Christina

1.  Ordförande förklarade mötet för öppnat.

2.  Dagordningen godkändes.

2a. Då Göran ej är närvarande, valdes Christina till sekr.

3.  Till justeringsmän valdes Ingemar och Ebbe.

4.  Föregående mötesprotokoll kunde inte justeras då Göran ej var närvarande.

5.  Info från kommunen: Skyltar om kvarliggande båtar är svårt att få igenom. Vi får mata kommunen med mail om att det ligger båtar kvar.

6.  Inventering av båtplatser: Vi har fått en tjock pärm med dessa av Annika. Beslutades att vi delar upp oss för en inventering och att vi försöker träffas om tre veckor igen för utvärdering. Uppdelningen ser ut som följer:

Fast brygga A, B, C, D:  Ebbe och Lennart

Ponton A: Ingemar

Ponton B: Ingemar

Ponton C: Anders

Ponton D: Bertil

Ponton E: Mats

Ponton F: Göran

Ponton G: Bernt

7.  Övriga frågor: Bertil tog upp om vi ska driva ”båtsamverkan”. Lennart kollar upp detta med polis och fick ett tel.nr att kontakta för ytterligare info.

8.  Mötet avslutades.

Vid protokollet

Christina Karlsson

Justerare:

 

Ingemar Lillieblad                                 Ebbe Waller

Protokoll styrelsemöte 11 maj 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets Båtförening i Vaktstugan den 11 maj 2014

Närvarande: Bernt, Ingemar, Mats, Lennart, Christina, Ebbe och Anders

1.  Lennart förklarade mötet för öppnat och hälsade Anders välkommen i gänget.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Till justeringsmän utsågs Ingemar och Ebbe.

4.  Föregående mötesprotokoll justerades.’

5.  Konstituering. Då styrelsen består av samma personer fortsätter vi som tidigare.

6.  Kontakter med kommunen.

Lennart har varit i kontakt med Ann-Marie Erlandsson och bett att få ut listor på båtplatser och dess ägare i Springethamnen. Har även mailat Daniel om att det är OK med 3 containrar även i år.

7.  Hemsidan ska vara OK igen.

Mats har lämnat lista på ca 70 st landförvaringsbåtar till Annika. Önskemål från vår sida om att det kommer upp skyltar om att alla måste namna sina båtar, annars  kommer en extraavgift att uttas och att det även sätts upp lappar på de båtar som ej är borttagna senast den 1/6 om att de kommer att transporteras till tippen och att man där får lösa ut sin båt. Lennart mailar Ann-Marie om detta.

8.  Mötet avslutades.

Vid protokollet

 

Christina Karlsson

Justerare:

 

_______________________________      _________________________________

Ingemar Lillieblad                                     Ebbe Waller

Protokoll styrelsemöte 9 feb 2014

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkänndes

3. Till justerare utsågs Bertil och Ingmar

4. Lennart och Ingmar har haft möte med kommunen och ny kontaktperson för hamnen är Ann-Mari Erlandsson för oss.

Tre frågor ställdes och nedan svaren:

A)  Behovet av en spolplatta vid kranen på Springet.

Svar: Skall byggas i mitten av augusti.

B) Störande ljud från master i hamnen vid blåst.

Svar: Reglerna är att båtarna skall mastas av.

C) Fiskebåtar har ställts upp på kommunens mark vid landförvaringen.

Svar: Inga besked.

5. En inventering av båtplatserna kommer att ske under maj/juni 2014.

6. Övrigt: Avdrag för arbete av styrelsen har skett på 2014 års båtplatsavgift.

En påminnelse om hamnstädningen fredagen den 23 maj kl 18:00 finns på hemsidan.

7. Mötets avslutande.

Göran  Svensson sekreterare

Justerare:

 

Ingemar Lillieblad                  Bertil Olsson