Årsmöte 3 mars 2016

Protokoll fört vid årsmöte för Springets Båtförening den 3 mars 2016

 

30 st medlemmar var närvarande.

 1. Mötet öppnades.
 1. Mötet godkände kallelsen.
 1. Mötet godkände dagordningen.
 1. Till ordförande för mötet valdes Lennart Karlsson.
 1. Till sekreterare för mötet valdes Göran Svensson.
 1. Till justerare för mötet valdes Ebbe Wall och Ingemar Lillieblad.
 1. Verksamhetsberättelsen för år 2015 redovisades av ordföranden. Se bilaga.
 1. Den ekonomiska redogörelsen för 2015 redovisades av kassören Christina Karlsson.
 1. Revisionsberättelsen för 2015 redovisades.
 1. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015.
 1. Val av styrelse för 2016

 

11.1                  Till ordförande valdes Lennart Karlsson för 1 år.

11.2                  Till ledamöter för 2 år valdes Ebbe Wall, Mats Henriksson, Bertil Olsson och Anders Olsson.

11.3                  Kvar på ett år är Ingemar Lillieblad, Göran Svensson, Bernt Frisk och Christina Karlsson.

11.4                  Till valberedningen valdes Bengt A och Kjell W för ett år.

11.5                  Val av två revisorer för året: Morgan H, Elving A och suppleant Lars P.

 1. Övriga frågor

12.1                  Anette Henriksson från BSB informerade om att utrustning för märkning av bensintankar kan förmedlas av Tomas Andersson, Polisen i Lysekil.

12.2                  Båtägarna äger själva ansvar för att informera sitt försäkringsbolag om värdet på båten minskar då man vid skada inte kan få ut mer än båtens aktuella marknadsvärde.

12.3                  Frågan om fiskebåtsvraken på Springet togs upp. Lennart lovade att ta upp frågan med kommunen.

 

 1. Mötet avslutades och sedan avnjöts Solveigs goda smörgåstårta.

 

 

……………………………………..

Göran Svensson

 

Justeras:

 

…………………………………………………..         ………………………………………..

Ebbe Wall                                                                        Ingemar Lillieblad

Protokoll 17 november 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets båtförening den 17 november 20152015 Vaktstugan

Närvarande: Ebbe, Lennart, Christina, Bernt Anders, Bertil, Göran

 

 1. Föregående protokoll justerades

 

 1. Ett förslag på parkeringsplats på grusplan har kommit in från en medlem, det beslöts att handlingarna och förslaget sänds till kommunen på remiss.

 

 1. Årsmöte kommer hållas 3 mars kl 19.00 2016 på Fregatten samt städdag den 20 maj kl 18.00 2016

 

 1. Frivilliga till vakthållning skall anmäla sig till Göran. En person Kjell Wallberg kjell.wallberg@hotmail.com 0705509082 har anmält intresse att ställa upp.

 

 1. Bränslestölderna i hamnen fortsätter.

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Göran Svensson

Sekreterare

 

 

Justering:

 

Mats Henriksson

 

Ebbe Wall

Styrelsemöte 14 juni 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets båtförening den 14 juni 2015 Vaktstugan

Närvarande: Ebbe, Lennart, Christina, Bernt Anders, Bertil, Göran

 

 1. Föregående protokoll justerades

 

 1. Bygglov och slutbevis. Anders återkommer

 

 1. Göran visade Inventeringsformulär inför sommaren

 

 1. Behov av bryggtvätt och spikning inventeras.  En arbetsdag bestämdes till den 24 juni kl 17.00. En flagga är beställd och sätt upp på arbetsdagen.

 

 1. Övriga frågor

 

–        Info om vad vagnar skall placeras på Hogenäs skall tas fram. Lennart talar med Robert.

–        Byalaget har placerat en hjärtstartare på Fregatten.

–        Sveska sjö vill komma och informera. Vi har tackat nej

 

 

Göran Svensson

Sekreterare

 

 

Justering:

 

Bernt Frisk

 

Bertil Olsson11

Medlemsmöte den 22 oktober 2015

Protokoll fört vid Medlemsmöte 22 oktober 2015 på Fregatten i Kungshamn

Närvarande: 31 st medlemmar

 1. Mötet öppnades
 2. Kallelsen till mötet godkändes
 3. Dagordningen godkändes
 4. Lennart Karlsson utsågs till ordförande för mötet
 5. Göran Svensson utsågs till sekreterare för mötet
 6. Ebbe Wall och Bertil Olsson utsågs till justerare
 7. Aktiviteterna i hamnen under sommaren handlade mycket om branden i en uppställd fiskebåt samt stölderna av bränsle och annat.
 • Styrelsen har gått vakt veckan före hummerfisket men inte sett något avvikande.
 • Med kommunen har tagits upp:

–        Slänterna utjämnas

–        Skylt sätts upp som visar uppställningsplats för kärror på Hogenäset.

–        Rampen är inte åtgärdad.

–        Båtinventeringen har överlämnats till kommunen som påstår att det finns en kö till alla platserna.

–        Soptunnor och papperskorgar som lovats saknas.

–        Vad händer med båten som brann? Inget svar från kommunen.

–        Parkeringen på båda sidor vägen utmed ponton-bryggorna är trafikfarlig

 

 1. Bo Antonsson höll ett trevligt föredrag om händelser på

Sotenäset genom åren.

 

 1. Mötet avslutades

 

 

Göran Svensson

Sekreterare

 

 

Justering:

 

Ebbe

 

Bertil

Årsmöte 5 mars 2015

Protokoll från Årsmöte 5 mars 2015

1. Mötets öppnande

 

2. Dagordningen godkändes

 

3. Närvarande: 38 medlemmar

 

4. Till justerare för mötesprotokollet utsågs Ingemar och Ebbe, till ordförande för mötet utsågs Lennart och till sekreterare Göran.

 

5. Verksamhetsberättelsen för år 2014 föredrogs och godkändes av mötet.

 

6. Ekonomin för föreningen för år 2014 föredrogs: 105000 kr finns i landförvaringsfonden och 350000 kr finns i bryggavtalet. Föreningens resultat för år 2014 blev 12670 kr.

 

7. Revisionsberättelsen för år 2014 föredrogs och godkändes.

 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

9. Styrelsearvodena beslöts höjas enligt förslag av styrelsen.

 

10. Val av styrelse för 2015:

 

 1. Till ordförande för 1 år valdes Lennart Karlsson
 2. Till ledamot för 2 år valdes Ingemar Lillieblad
 3. Till ledamot för 2 år valdes Göran Svensson
 4. Till ledamot för 2 år valdes Bernt Frisk
 5. Till ledamot för 2 år valdes Christina Karlsson
 6. Ebbe Waller, Mats Henriksson och Bertil Olsson kvarstår på ett år samt adjungerad Anders Olsson.
 7. Bengt A och Kjell W valdes till valberedningen.
 8. Morgan H och Elving A valdes till revisorer och Lars P som suppleant.

 

11. Medlemsavgiften för 2016  höjs med 100 kr. Detta för att möta upp

kommande höjningar från SBU/VBF. Medlemskapet ska, efter höjningen av

medlemsavgiften, betraktas som ett familjemedlemsskap.

 

12. Elen på bryggorna kommer att vara avstängd mellan 1/11 till 31/3.

 

13. Årsmötet avslutades.

 

14. Sedan höll Tony Åsberg från Räddningstjänsten ett intressant föredrag om farorna och hoten runt båtlivet. Bland annat berättade han att det finns en inbyggd släckanläggning i Smögenbryggan för att kunna släcka en ev båtbrand snabbt. Vanligaste orsakerna till brand är förångat bränsle, dåliga elinstallationer och gasol som inte vädras ut. Fr o m 1 april införs krav på tömning av båttoaletter i land och i vår kommun  kommer det att finnas stationer vid Guleskär och på Hovenäset.

 

Vid protokollet

 

 

……………………………………

Göran Svensson

 

Justeras

 

 

…………………………………….     ………………………………….

Ingemar Lillieblad                                 Ebbe Waller

Styrelsemöte 1 febuari 2015

Närv.: Lennart, Christina, Bernt, Ebbe, Bertil, Ingemar och Anders.
Båtförening  2015-02-01
Protokollsanteckningar från styrelsemöte med Springets

§  1. Ordföranden förklarade mötet för öppnat

§  2. Dagordningen godkändes.

§  3. Ebbe och Ingemar utsågs till justeringsmän.

§  4. Justering av föregående mötesprotokoll kunde inte göras då sekr. ej var närvarand

§  5. Landförvaring 2014 fick vi också hoppa över då Mats är på semester.

§  6. Brygginventeringen är gjord och det är bara Anders som inte inkommit ännu. Kommer

§  7. Styrelsearvode. Ska vi be att få höja arvodet på årsmötet. Förslag: en höjning med 100.-
per ledarmot höjning 300.- till ordföranden, sekreteraren och kassören. Landförvaringsansvarige

också en höjning med 300 kronor.

§  8. Föredragshållare på årsmötet föreslogs att höra med Tony Åsberg.

§  9. Att ta upp vid årsmötet, elen, avstängning, disciplin vid användande mm.

§ 10. Övriga frågor. Kolla slutbevis på vaktstugan. Behövs om vi ska försöka installera vatten och avlopp. Anders erbjöd sig

att ordna detta.

Berörs ämnet landförvaring på andra platser än våra egna. Viktigt att alla i kommunen betalar.

Tömningspump. För närvarande ett enda stort frågetecken

§ 11. Mötet avslutades

 

Christina Karlsson Ingemar Lillieblad och Ebbe Waller
Vid protokollet Justerare

Protokoll från styrelsemöte den 16 november 2014

Protokoll fört vid styrelsemötet den 16 november 2014

 

Samtliga i styrelsen + Anders var närvarande.

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Ebbe och Ingemar utsågs till justerare av protokollet.

4. Tidigare protokoll justerades.

5. Julutskicket diskuterades och godkändes.

6. Möte med kommunen:

– Strömmen är avstängd.

– Några planer på gästplatser i hamnen har inte kommunen.

– En ny bänk på brygga B är OK och kommer att uppföras.

– Vårt önskemål om belysning på rampen ska ses över till våren.

– Vi framförde förslag om markering när båtplatser är lediga (röd, grön) typ Danmark. Det var

dock intet större intresse från kommunen.

– Frågan om bättre arrendering av båtplatserna tas upp till våren.

– Det är överskott på 2,5 meters platser och brist på 3,5 meters platser.

Vid protokollet

 

Göran Svensson sekreterare

 

Justeras:

 

………………………………………………..      ………………………………………….

Ebbe Wall                                               Ingemar Lillieblad

Protokoll från medlemsmöte den 23 oktober 2014

1.  Mötet öppnades.

2.  37 medlemmar närvarade.

3.  Kallelsen till mötet godkändes.

4.  Dagordningen godkändes.

5.  Till ordförande valdes Lennart Johansson och Göran Svensson till sekreterare.

6.  Till justeringsmän valdes Ebbe och Mats.

7.  Inventering av båtplatser: Lennart informerade om sommarens arbete.

8.  Tomas Andersson, polis i Lysekil, informerade om båtsamverkan. 2010 började projektet mot motorbåtsstölder och arbetet bedrivs genom spaning och båtsamverkan med båtklubbar samt samverkan med  larmföretaget som är försäkringsbolagens företag för att återta stulet gods.

Där båtsamverkan har etablerats upphör  normalt stölderna. 50-60% av stölderna sker av utländska ligor. 46 stölder av material i båtar har skett i Bohuslän i sommar. Klockan 22.00-02.00 är hetaste tiden. 15 båtstölder har skett i  Sotenäs i sommar. Särskilt utsatt har Ulebergshamn varit.

9.  Mötet avslutades och sedan avnjöts Solveigs smörgåstårta.

 

Justeras

 

…………………………………………………………………..      …………………………………………………….

Ebbe                                                                              Mats

Protokoll från Styrelsemöte den 24 augusti 2014

1.  Mötet öppnades.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Justeringsmän utsågs: Ebbe och Ingmar

4.  Tidigare mötesprotokoll justerades.

5.  Frågan om medlemskort i VFB diskuterades. Det beslöts dock att vi inte var intresserade.

6.  Inventering av bryggor: En mall lämnades ut till alla.

7.  Datum för medlemsmöte bestämdes till den 23 oktober och polismannen Tomas Andersson kommer att informera om båtsamverkan.

8.  Övriga frågor

Det danska systemet med röd och grön bricka vid båtplatsen som visar om det är ledig eller ej ska tas upp med kommunen.

Önskemål finns om att vi ska sätta upp en flagga vid gårdsplanen samt vid vändplanen.

 

Justeras

 

—————————————————            ———————————————–

Ebbe                                                                  Ingmar

Protokoll från styrelsemöte den 23 juni 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte med Springets båtförening den 23 juni  2014 i Vaktstugan.

Närvarande: Ebbe, Lennart, Christina, Bernt, Anders, Bertil, Göran

1.  Inventeringen av båtplatserna har påbörjats och skall upprepas några gånger under sommaren.

2.  Som kontaktpersoner för båtsamverkan med polisen utsågs: Bertil Olsson och Göran Svensson.

Nästa möte den 24 augusti.

Göran Svensson

Sekreterare

Justering:

Ebbe Wall                          Bertil Olsson