På gång i hamnen

Höstmöte torsdag den 15 oktober kl 19.00 Fregatten

God smörgåstårta serveras naturligtvis

Varmt välkomna Styrelsen

 

Sjöräddningens jour telefon 0705-808587  ( Vid ej fara för liv , annars 112)

Årsavgiften 300 kronor till Bank giro  493-73

Märket är nu renoverat av föreningen

 

Protokoll för styrelsemöte den 15 februari 2018

 Närvarande: Kenneth, Ebbe, Mats, Uno, Anders, Göran

Ej närvarande: Bernt och Bertil

Ordförande Kenneth Hansson öppnade mötet.

Kallelsen till mötet godkändes.

Mötet godkände dagordningen.

Uno valdes till justerare för mötet

Gamla protokollet godkändes.

Årsmötet bokat 8 mars 2018 kl 19.00 på Fregatten + smörgåstårta.

Verksamhetsberättelsen drogs av Kenneth och godkändes av mötet.

Föreningen har ekonomiska tillgångar på 110.796 kr.

Kenneth ansvarar för att få en föreläsare till årsmötet.

Vid årsmötet måste nyval ske till fyra platser. Ordförande samt 3 övriga ledamoter

Avgående är Anders, Mats, Ebbe samt Bertil. Endast 3 ska väljas så att styrelsen består av 7 medlemmar.

Hemsidan: Göran har ett uppdrag att uppdatera hemsidan inom en månad.

Det beslöts att första after worken sker den 20 april kl. 17-19.

Övriga frågor

  • Pontonbrygga A är mycket hal. Mats och Ebbe tar ansvar för att tvätta den innan båtarna kommer i sjön.

Nästa möte blir söndagen den 11 mars kl. 18:00

Mötet avslutades.

Sekreterare

…………………………………………

Göran Svensson

Justering

………………………………………….

Uno Puhasmägi